AFKAST

Afkast er et andet ord for overskud og henviser til det beløb, som en trader tjener, når en handel er vellykket.

AKTIV

Aktivet er det objekt, som 'en handles på. Det kan være en råvare, aktie, indeks eller en valuta.

BAISSEMARKED

Et baissemarked beskriver et fald i kurserne på mere end 20 % i en given tidsperiode.

BASISPOINT

Et basispoint er 1 % af en procent, dvs. 0,01 % og anvendes ved beskrivelse af renteændringer.

BRUTTONATIONALPRODUKT (BNP)

Bruttonationalproduktet er en måde at måde et lands økonomiske ydeevne. Det er et samlet tal, som inkluderer alle producerede varer og leverede ydelser i et bestemt tidsrum.

CANDLESTICK

Candlestick er et navn på den grafiske metode til at vise kursbevægelser på diagrammerne. Et candlestick viser åbne- og lukkekurser samt højeste og laveste kurs for en given dag.

DAY TRADING

Day trading er at åbne og afslutte handelspositioner i løbet af samme handelsdag.

DIFFERENCEKONTRAKT -

En differencekontrakt, forkortet , er et finansielt derivat, som gør det muligt for tradere at udnytte kursbevægelser uden faktisk at eje aktivet. Find yderligere oplysninger i artiklerne om 'er på dette websted.

DERIVATER

Derivater er yderligere finansielle instrumenter til at investere i finansmarkedet ud over traditionelt køb og salg af finansielle aktiver. 'er (differencekontrakter) er et populært finansielt derivat. Du finder yderligere oplysninger om 'er i artiklerne på dette websted.

FINANSIELT INSTRUMENT

Et finansielt instrument kan være det underliggende aktiv for en handel. Ofte anvendes udtrykket også for finansielle derivater eller en egentlig handelsmetode eller -kategori.

FUNDAMENTAL ANALYSE

I fundamental analyse af finansmarkedet undersøger analytikerne socioøkonomiske og politiske data for at fastslå deres indflydelse på kursudviklingen. De bruger deres fund til at forsøge at forudsige fremtidige kursudviklinger. Se også: Teknisk analyse.

GEARING

Gering er en strategi til at øge den potentielle forrentning af en investering ved brug af lånt kapital. Mægleren tilføjer et vist beløb til traderens investering, så traderen tjener på et højere, samlet beløb. 'er inkluderer typisk gearing.

GOOD FOR DAY-ORDRE (GFD)

På finansmarkedet anvendes udtrykket 'good for day' til at beskrive en ordre med en bestemt prisgrænse, som annulleres automatisk ved handelsdagens afslutning, hvis grænsen ikke blev nået.

GOOD TILL CANCELED-ORDRE (GTC)

Udtrykket 'Good till cancelled' anvendes på finansmarkedet til at beskrive en ordre med en bestemt prisgrænse, men uden en fastsat tidsgrænse. Den kan kun annulleres af traderen, hvis den ikke indløses.

HAUSSEMARKED

Et haussemarked beskriver en stigende kurs over en given tidsperiode. Ofte anvendes også udtrykket "bullmarked".

HEDGING

Hedging er en handelsteknik til at begrænse den involverede tabsrisiko ved åbning af store positioner. En stor position sikres delvist ved at åbne en mindre, modsat position.

HOVED- OG SKULDERFORMATION

Udtrykket 'hoved- og skulderformation' beskriver et bestemt mønster i kursdiagrammet for et aktiv. Diagrammet danner en form, som minder om et hoved og skuldre.

INDEKS / INDEKSER

Et indeks (flertal: indekser) er den akkumulerede værdi af en gruppe aktier, der er repræsentative for en bestemt børs. Værdien beregnes normalt i forhold til en basisværdi. Et aktieindeks er også et finansielt instrument til investering.

INDUSTRIPRODUKTION

Industriproduktionen måles regelmæssigt og vises som en økonomisk indikator i økonomiske kalendere, fordi den potentielt kan påvirke finansmarkederne. Den angiver den samlede værdi af produktionen hos fabrikanter, miner og forsyningsselskaber.

INFLATION

Inflation er en økonomisk situation, for priserne på varer i et land stiger til et niveau, som overstiger og i sidste ende udhuler købekraften i landets valuta.

INSTRUMENT

Betyder her et finansielt instrument. Se under Finansielt instrument.

INTRODUCERENDE MÆGLER

En introducerende mægler er en virksomhed eller person, som finder og åbner traderkonti på vegne af en -mægler mod kommission.

INVESTERING

Investering er det pengebeløb, som traderen benytter på en given handel.

KONTRAKTENHED

En kontraktenhed er den akkumulerede værdi af traderens åbne 'er i forhold til vedkommendes kontostørrelse.

KORT

En "kort", også kaldet 'kort position' eller 'kort handel' er en handelstransaktion, hvor traderen indgår en og tjener på en faldende kurs på aktivet.

KØBERKURS

Køberkursen er den kurs, som mægleren køber et aktiv til fra traderen. Dette er prisen på en "Sælg"-ordre. Den vises generelt i venstre side af det kurspar, der vises i et tilbud. For at få en forklaring af den anden pris i parret, se "Sælgerkurs".

LANG

En "lang", også kaldet 'lang position' eller 'lang handel' er en handelstransaktion, hvor traderen indgår en og tjener på en stigende kurs på aktivet.

LIKVIDERING

Likvidering i finansmarkedet betyder at lukke en lang eller kort position ved at udligne dem med den modsatte position.

LIKVIDITET

Likviditet er, hvor hurtigt aktiver kan købes eller sælges på markedet uden at påvirke kursen markant.

LIMIT-ORDRE

En limit-ordre er en handelsordre, der udføres, når markedet når en bestemt kursgrænse. Grænsen hvor transaktionen udløses, fastsættes af traderen.

MARGIN

Marginen i -trading er den mængde kapital som traderen skal investere i en handelsposition som sikkerhed for handelen. Dette er normalt en procentdel af investeringen, mens resten lånes af mægleren.

MARGININDBETALINGSKRAV

Et marginindbetalingskrav er et krav om at tilføre midler til en handelsposition. Den udstedes fra mægleren til traderen, hvis en position har mistet betydelig værdi, og marginprocenten er faldet til under marginkravet.

MODSTAND

Modstand er en imaginær linje, der tegnes på den øverste del af et diagram ved et kursleje, som aktivet ofte har nået, men ikke har overskredet i et stykke tid. Modstandslinjen markerer det niveau, hvor en opadgående kurs sandsynligvis stopper.

MÆGLER

En mægler er mellemleddet mellem købere og sælgere og faciliterer handel mellem dem. Mægleren har licens til at købe og sælge aktiver på vegne af tradere mod et vist gebyr. Mægleren udfører grundlæggende tradernes ordrer. Visse mæglere tilbyder en platform til online trading.

NOTERING

En notering viser den vejledende markedskurs, som traderen kan købe eller sælge et aktiv for.

ORDER CANCELS ORDER (OCO)

Udtrykket 'order cancels order' anvendes til at beskrive en form for handelsordre, hvor udførelsen af den ene ordre automatisk annullerer en tidligere ordre.

ORDRE

En ordre i finansmarkedet er en instruktion fra traderen til mægleren, som indeholder specifikke anvisninger vedrørende aktiv, beløb, tidspunkt osv.

POSITION

En position er et andet ord for en enkelt handel. I -trading kaldes en også en -position.

PPI – PRODUCENTPRISINDEKS

PPI afspejler prisændringer på produkter eller produktgrupper afhængigt af regioner. Dette er en indikator for potentielle bevægelser i finansmarkedet.

PRDOUKTIONSDATA

Produktionsdata henviser til alle former for data vedrørende produktionsindustrien og er indikatorer for potentielle bevægelser i markedet.

PRISOMRÅDE

Prisområdet er det interval et aktiv befinder sig i inden for en handelsdag. Sagt på en anden måde fra den laveste pris til den højeste pris.

PROFIT-TAKING

Profit-taking betyder at lukke en position med overskud. Traderen tager sit overskud fra handelen hjem.

RALLY

Et rally er en periode med svag stigning i kursen på et aktiv. Dette sker ofte efter et længerevarende fald i værdien.

RÅVARE

Råvarer er naturligt forekommende materialer eller råmaterialer, der handles på det internationale marked. Eksempler på råvarer, der handles meget er: guld, olie, kaffe, bomuld, sukker osv.

SIGNAL

Et signal er en type indikator fra analytikere, der informerer traderen om interessante investeringsmuligheder.

SPREAD

Et spread i finansmarkedet henviser til forskellen mellem et aktivs køberkurs og sælgerkurs. Spread er mæglerens kompensation.

STARTMARGIN

Startmargin er det grundlæggende startbeløb, som traderen skal investere for at placere sin første handel. Beløbet fastsættes af mægleren og fungerer som sikkerhedsbuffer.

STOP LOSS

Et stop loss er en måde at forebygge tab. Det giver traderen mulighed for at bestemme det lavest mulige kursniveau at lukke en position på. Sagt på en anden måde bliver en på et faldende aktiv automatisk lukket, når stop loss-grænsen bliver nået.

STØTTE

Støtte er en imaginær linje, der tegnes på den nederste del af et diagram ved et kursleje, som aktivet ofte har nået, men ikke har overskredet i et stykke tid. Støttelinjen markerer det niveau, hvor en nedadgående kurs sandsynligvis stopper.

SWAP

Swap er et udtryk for renten på en handel, der ruller over til næste handelsdag.

SÆLGERKURS

Sælgerkursen er mæglerens salgskurs til traderen. Dette er kursen, du betaler, når du indgår en "Køb"-ordre. Den vises generelt i højre side af det kurspar, der vises i et tilbud. For at få en forklaring af den anden kurs, se "Køberkurs".

TEKNISK ANALYSE

Teknisk analyse på finansmarkedet er baseret på princippet om tilbagevendende mønstre i kursbevægelserne. De afspejles tydeligt i diagrammerne. Ved at analysere mønstrene forsøger analytikere at forudsige kommende kursudviklinger. Se også Fundamental analyse.

TILBUD

Et tilbud er den kurs, som et aktiv tilbydes til traderen for. Også sælgerkurs.

TRAILING STOP

En trailing stop-ordre er et redskab til at beskytte overskud. Med denne ordretype følger stop loss-niveauet efter kursen, når den stiger. På den måde stiger stop loss-grænsen proportionalt med kursen på vej op. Når kursen falder, forbliver stop loss konstant.

UNDERLIGGENDE AKTIV

Det underliggende aktiv er det aktiv, som en er baseret på.

VALUTA

En valuta er et pengesystem, eller nærmere betegnet et betalingsmiddel. Almindelige valutaer er tilknyttet et bestemt land (eller når det gælder EUR, en union af lande). For nylig er der også indført landeuafhængige, digitale valutaer, også kaldet kryptovalutaer, som giver visse fordele ved handler.

VEKSELERER

Udtrykket er normalt et andet ord for mægler. Der findes dog flere typer af vekselerere, og de er ikke alle mæglere.

VÆRDIFORRINGELSE

Værdiforringelse er et fald i et aktivs værdi som følge af markedsaktiviteter.

ØKONOMISKE INDIKATORER

Udtrykket økonomiske indikatorer henviser til officielle data, som afspejler sundheden af økonomien i et land eller bestemte økonomiske sektorer. Nogle eksempler: data vedrørende produktionsmængder, detailsalg, import- vs. eksportmængder og -værdier, ansættelses- og arbejdsløshedstal, inflationstakt, bruttonationalprodukt (BNP) osv. Disse kan potentielt påvirke finansmarkedet. Se økonomiske indikatorer i vores Økonomiske begivenhedskalender.

ÅBEN POSITION

En 'åben position' er enhver -handel, som traderen har investeret i og endnu ikke har lukket.

Dansk