AVKASTNING

Avkastning är ett annat ord för vinst och syftar på det belopp som handlaren får när en transaktion lyckas.

BJÖRNMARKNAD

En björnmarknad beskriver ett nedåtgående tillgångspris på över 20 % under en viss tidsperiod.

BRUTTONATIONALPRODUKT (BNP)

Bruttonationalprodukt är ett sätt att mäta ett lands ekonomiska tillstånd. Det är ett enda tal som innefattar alla varor och tjänster som tillhandahålls under en viss tidsperiod.

CANDLESTICK

Candlestick kallas den grafiska metoden för visning av prisrörelser på diagrammen. Ett candlestick visar öppnings- och stängningspriserna samt de högsta och lägsta priserna under dagen.

En är ett finansiellt derivat som gör det möjligt för handlare att dra nytta av prisrörelser utan att faktiskt äga tillgången. Mer information finns i artiklarna om :er.

DAY-TRADING

Day-trading är när man öppnar och stänger handelspositioner under en och samma dag.

DEALER

Termen dealer används oftast som ett annat ord för mäklare. Det finns emellertid olika typer av dealers och inte alla är mäklare.

DERIVAT

Derivat är finansiella instrument för investering på finansmarknaden, utöver genom traditionell handel av finansiella tillgångar. :er är ett populärt finansiellt derivat. Mer detaljerade förklaringar av :er finns i artiklarna på denna webbplats.

EKONOMISKA INDIKATORER

Termen ekonomiska indikatorer avser officiella data som återspeglar tillståndet hos ett lands ekonomi eller vissa ekonomiska sektorer. Exempel är: data avseende tillverkningskvantiteter, återförsäljning, import- kontra exportkvantiteter samt värden, anställning och arbetslöshet, inflation, bruttonationalprodukt (BNP) osv. Dessa påverkar möjligtvis finansmarknaden. Se vår ekonomiska händelsekalender för ekonomiska indikatorer.

ERBJUDANDE

Erbjudande är priset till vilket en tillgång erbjuds handlaren. Även Säljkurs.

FINANSIELLT INSTRUMENT

Ett finansiellt instrument kan syfta på den underliggande tillgången i en transaktion. Ofta används det även för finansiella derivat eller som en faktisk handelsmetod eller kategori.

GRUNDLÄGGANDE ANALYS

I en grundläggande analys av finansmarknaden undersöker analytiker socio-ekonomiska och politiska data för att fastställa dess inverkan på prisutvecklingen. De använder resultatet till att försöka förutspå framtida prisutvecklingar. Se även: Teknisk analys.

GRUNDPUNKTER

En grundpunkt avser 1 % av en procent. Med andra ord 0,01 % och används vid förändringar av räntesatsen.

HANDELSVARA

Handelsvaror är naturligt förekommande material eller råmaterial som handlas på den internationella marknaden. Exempel på vanliga handelsvaror är: guld, olja, kaffe, bomull, socker osv.

HUVUD OCH AXLAR

Termen "huvud och axlar" beskriver ett visst mönster i kursdiagrammet för en tillgång. Diagrammet bildar en form som ser ut som ett huvud och axlar.

HÄVSTÅNG

Hävstång beskriver en strategi för att öka den potentiella vinsten på en investering med hjälp av lånat kapital. Mäklaren lägger till ett visst belopp till handlarens investering, så att handlaren gör en vinst på ett högre totalbelopp. :er innefattar vanligtvis hävstång.

INDUSTRIPRODUKTION

Industriproduktion mäts regelbundet och visas som en ekonomisk indikator i ekonomiska kalendrar då den har potential att påverka finansmarknaden. Den anger den totala produktionen av tillverkare, gruvor och nnyttigheter.

INDEX

Ett index är det sammanlagda värdet på en grupp aktier som representerar en viss aktiebörs. Värdet beräknas vanligtvis mot ett grundvärde. Ett aktieindex är även ett fiannsiellt instrument för investering.

INFLATION

Inflation är en ekonomisk situation där priserna på varor i ett land stiger till nivåer som överstiger och till slut förstör köpkraften hos landets valuta.

INSTRUMENT

Syftar här på ett finansiellt instrument. Se Finansiellt instrument ...

INTERVALL

Intervall syftar på det prisintervall som en tillgång täcker under en handelsdag. Med andra ord från det lägsta till det högsta priset.

INTRODUCERANDE MÄKLARE

En introducerande mäklare är ett företag eller en individ som hittar och öppnar handelskonton för en -mäklares räkning mot provision.

INVESTERING

Investering syftar på det belopp som tilldelas en viss transaktion av handlaren.

KORT

En "kort", även "kort position", är en transaktion där handlaren ingår en och gör en vinst på ett minskande tillgångspris.

KÖPKURS

Köpkursen är det pris som mäklaren köper tillgången av handlaren för. Det här är priset på en "Sälj"-order. Det visas oftast på vänster sida av prisparet som visas. För en förklaring av det andra priset i paret, se "Säljkurs".

LIKVIDATION

Likvidation på finansmarknaden betyder att en lång eller kort position stängs genom att kvitta den mot motsatt position.

LIKVIDITET

Likviditet syftar på hur snabbt tillgångar kan köpas eller säljas på marknaden utan att det påverkar priset avsevärt.

LIMIT-ORDER

En limit-order är en handelsorder som verkställs när marknaden når en viss prisgräns. Gränsen då transaktionen utlöses ställs in av handlaren.

LOT

En lot är det sammanlagda värdet på handlarens öppna :er, i förhållande till hans/hennes kontostorlek.

LÅNG

En "lång", även "lång position", är en transaktion där handlaren ingår en och gör en vinst på ett stigande tillgångspris.

MARGINAL

Marginalen i -handel är det kapital som handlaren måste investera i en handelsposition för att säkra transaktionen. Det är vanligtvis en procentandel av investeringen, medan resten lånas av mäklaren.

MOTSTÅND

Motstånd är en fiktiv linje i övre delen av ett diagram, vid en kursnivå som tillgången har berört ofta men inte passerat på ett tag. Motståndslinjen markerar nivån vid vilken en uppåtgående kurs sannolikt kommer att stanna.

MÄKLARE

En mäklare är mellanhanden mellan köpare och säljare och är den som möjliggör handel mellan dem. Mäklaren är licensierad att köpa och sälja tillgångar för handlares räkning mot en viss avgift. Mäklaren verkställer helt enkelt handelsordrarna. Vissa mäklare tillhandahåller en plattform för onlinehandel.

ORDER AVBRYTER ORDER (OCO)

Termen "order avbryter order" används för att beskriva en typ av handelsorder där verkställandet av en order automatiskt avbryter en tidigare order.

ORDER SOM ÄR GILTIG FÖR DAGEN (GFD)

På den finansiella handelsmarknaden används termen "giltig för dagen" för att beskriva en order med en viss prisgräns som avbryts automatiskt vid slutet av handelsdagen om gränsen inte nåddes.

ORDER SOM ÄR GILTIG TILLS VIDARE (GTC)

Termen "giltig tills vidare" används på den finansiella handelsmarknaden för att beskriva en order med en viss prisgräns men utan någon tidsgräns. Ordern kan endast avbrytas av handlaren om den inte verkställs.

ORDER

En order på finansmarknaden är en instruktion från handlaren till mäklaren som innehåller specifika anvisningar gällande tillgång, belopp, tid osv.

ÖPPEN POSITION

En "öppen position" är en -affär som handlaren har investerat i och inte stängt än.

POSITION

En position är ett annat ord för enskild handel. Inom -handel kallas en även för -position.

PPI – PRODUKTPRISINDEX

PPI återspeglar prisändringar för produkter eller produktgrupper i olika regioner. Det är en indikator på potentiella rörelser på finansmarknaden.

PRISNOTERING

En prisnotering visar det indikativa marknadspriset till vilket handlaren kan köpa eller sälja en tillgång.

RALLY

Rally är en period av svag ökning av priset på en tillgång. Detta sker ofta efter en lång tid av minskning av värdet.

SIGNAL

En signal är en typ av indikator från analytiker för att informera handlaren om intressanta investeringsmöjligheter.

SLÄPANDE STOPP

Släpande stopp är ett verktyg för att skydda vinsten. Vid denna typ av order "släpar" stop loss-nivån bakom tillgångspriset när det ökar. På så vis avancerar stop loss-gränsen i proportion till priset på väg upp. När priset går ner förblir stop loss-gränsen konstant.

SPREAD

Spread på finansmarknaden syftar på skillnaden mellan köpkursen och säljkursen för en tillgång. Spreaden är mäklaren kompensation.

STOP LOSS

Stop loss är en metod för att förhindra förlust. Det gör det möjligt för handlaren att fastställla det lägsta möjliga priset som en position kan stängas vid. Med andra ord stängs en på en nedåtgående tillgång automatiskt när stop loss-gränsen nås.

STÖD

Stöd är en fiktiv linje i nedre delen av ett diagram, vid en kursnivå som tillgången har rört ofta men inte passerat på ett tag. Stödlinjen markerar nivån vid vilken en nedåtgående kurs sannolikt kommer att stanna.

SWAP

Swap är den term som används för räntan på en transaktion som hålls öppen till nästa handelsdag.

SÄKRING

Säkring är en handelsteknik som begränsar risken för förlust vid stora positioner. En stor position är delvis säkrad genom att öppna en mindre motsatt position.

SÄLJKURS

Säljkursen är det pris som mäklaren säljer tillgången till handlaren för. Det här är priset du betalar när du lägger en "Köp"-order. Det visas oftast på höger sida av prisparet som visas. För en förklaring av det andra priset, se "Köpkurs".

TEKNISK ANALYS

En teknisk analys av finansmarknaden baseras på principen om återkommande mönster i prisrörelser. Dessa återspeglas klart och tydligt i diagrammen. Genom att analysera mönster försöker analytiker att förutspå framtida prisutvecklingar. Se även Grundläggande analys.

TILLGÅNG

Tillgången är det enda objektet som handlas på. Det kan vara en handelsvara, en aktie, ett index eller en valuta.

TILLVERKNINGSUPPGIFTER

Tillverkningsuppgifter syftar på alla uppgifter som relaterar till tillverkningsindustrin och är indikatorer på potentiella marknadsrörelser.

TILLÄGGSSÄKERHET

En tilläggssäkerhet är ett krav att lägga till pengar i en handelsposition. Det utfärdas av mäklaren till handlaren när en position har tappat värde och marginalprocenten har gått under marginalkravet.

TJURMARKNAD

En tjurmarknad beskriver ett stigande tillgångsvärde under en viss tidsperiod. Ofta används även termen "hausse" eller så beskrivs marknadens läge som ett "hausseartat läge".

UNDERLIGGANDE TILLGÅNG

Den underliggande tillgången är den tillgång som en baseras på.

URSPRUNGLIG MARGINAL

Den ursprungliga marginalen är det grundläggande första belopp som handlaren måste investera för att kunna börja handla. Beloppet anges av mäklaren och fungerar som en säkerhetsbuffert.

VALUTA

En valuta är i allmänhet ett system av pengar, eller mer specifikt ett medel för byteshandel. Vanliga valutor associeras med ett visst land (eller när det gäller euron med en union av länder). Nyligen har nya landsoberoende digitala valutor, även kallade kryptovalutor, introducerats och ger handlare vissa fördelar.

VINSTTAGANDE

Vinsttagande innebär att stänga en position med vinst. Handlaren tar vinsten som gjorts på transaktionen.

VÄRDEMINSKNING

Värdeminskning är en minskning i värde på en tillgång till följd av marknadsaktiviteter.

Svenska